Poradenstvom k aktívnosti

www.employment.gov.sk

http://www.esf.gov.sk

Operačný program: 312000- Operačný program Ľudské zdroje

Názov projektu Poradenstvom k aktívnosti

Kód žiadosti: NFP312080BXZ7

Názov a kód výzvy: Krok za krokom OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03

Cieľom projektu je identifikácia vhodných uchádzačov o pomoc pri realizácii individuálnej formy poradenstva, podpory a aplikovania rôznych nástrojov, ktorých cieľom je zabezpečiť vstup osôb na trh práce. Špecifický cieľ je vykonávanie cieľavedomej, plánovanej a organizovanej činnosti, ktorej výsledkom má byť reálna pomoc neaktívnym (nezamestnaným) osobám a zmeniť ich na aktívne, zamestnané osoby.

Hlavným výsledkom našej činnosti má byť dlhodobo udržateľné riešenie zamestnanosti zúčastnených osôb a reálna pomoc v snahe riešiť ich životnú situáciu vo vzťahu k zamestnanosti.

Časový rámec realizácie projektu

Doba realizácie projektu je od apríla 2022 do novembra 2023.

Celková výška oprávnených výdavkov: 355 827,26€