O nás

Milí rodičia,

vítame Vás na stránke nášho rodinného centra. Tešíme sa, že ste na ňu zavítali a veríme, že Vás ňou podnietime aj k návšteve u nás. Rodinné centrum Emerka (ROC) funguje ako občianske združenie od roku 2006. Štatutárnou zástupkyňou je Ing. Katarína Frimerová. Vo výkonnom tíme pracuje Andrea Bérešová.

Rodinné centrum vedú mamičky – dobrovoľníčky, ktoré sa starajú o jeho chod. Ďalšie kurzy zabezpečujú vyškolené lektorky.

Budeme radi, ak sa pridáte k našej veľkej „rodine“, ak máte záujem sa aktívne a pravidelne podieľať pri organizácii Emerky, môžete sa stať aj členom nášho občianskeho združenia.

Prajeme si, aby ste u nás našli to, čo hľadáte : dobrú spoločnosť , nových priateľov pre svoje deti a pre seba a aby aj s našou pomocou, ste zažívali krásne dni na materskej a rodičovskej dovolenke.

Materské centrá sú mimovládne organizácie, prevažne občianske združenia, ktoré sú vytvárané na základe potrieb rodičov. Zakladajú ich prevažne matky na materskej a rodičovskej dovolenke. Názov „materské“ však u niekoho mohol evokovať názor, že sú to miesta iba pre matky. Začal sa teda používať aj názov „rodinné“, pretože tieto centrá sú skutočne pre celé rodiny.

Sú to zariadenia a inštitúcie, ktoré umožňujú komunitný život rodín, otvorené bezpečné prostredie pre všetkých návštevníkov. Poskytujú relax, psychohygienu, možnosť vytvárania sociálnych sietí, osobného rozvoja dieťaťa aj rodiča. Hlavným poslaním MC je pomôcť dieťaťu tým, že pomáhajú jeho rodičom! V našom centre poskytujeme:

– poradenstvo v sociálnej oblasti

-organizujeme vzdelávanie, školenia, semináre, konferencie, či konzultácie

-vykonávame publikačnú činnosť, tvorba a vydávanie metodických materiálov pre potreby vzdelávacích programov, zvyšovanie zručností

-vykonávame sociálnu prevenciu, podporujeme všestrannú a komplexnú výchovu detí, rodín, verejnosti ako ochranu pred negatívnymi vplyvmi

-pomoc mladým rodinám, rodinám v ťažkej životnej situácii, rodinám s handicapovanými deťmi, mnohodetným rodinám a ostatným rodinám vytvoriť podnetné prostredie pre organizovanie výchovných, vzdelávacích, poradenských a voľnočasových aktivít.

Ďalším poslaním materských centier je realizácia prevencie rôznych negatívnych sociálnych javov, predchádzanie krízam v rodine, udržiavania zdravých rodinných vzťahov a vzťahov v miestnom spoločenstve. Motivujú spoločnosť pre rozvoj sociálneho potenciálu.

Neziskové organizácie sú súčasťou tretieho sektora. Jeho názvy ako nezávislý, mimovládny hovoria o tom, že tento sektor nie je závislý na vláde. Hovorí sa mu tiež neziskový sektor, čo znamená, že jeho cieľom nie je zisk. Ak však dosiahne istý zisk, nie je určený pre zakladateľov ani členov organizácie.

Tím Emerky